Napísal 29. decembra 2014

1. – 31. januára 2015

Štvrtok, 1. január 2015
OBREZANIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA; PAMIATKA NÁŠHO OTCA SVÄTÉHO BAZILA VEĽKÉHO, ARCIBISKUPA KAPADÓCKEJ CÉZAREY – veľký a prikázaný sviatok.

Utiereň. Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Bazilovi Veľkému.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii svätého Bazila Veľkého: 254. začalo (Kol 2, 8 – 12) = zo sviatku Obrezania, a 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Bazilovi Veľkému.
Evanjelium na liturgii svätého Bazila Veľkého: Lk 6. začalo (2, 20-21. 40-52) = zo sviatku Obrezania, a Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Bazilovi Veľkému.

 

Piatok, 2. január 2015
Piatok 30. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Osvietenia. Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 327. začalo (Hebr 11, 8. 11-16) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Silvestrovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 41. začalo (9, 33 – 41) = radové čítanie, prípadne aj Jn 50. začalo (15, 1 – 7) = svätému Silvestrovi.

 

Sobota, 3. január 2015
Sobota pred Osvietením. Sobota 30. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Osvietenia. Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 284. začalo (1 Tim 3,14 – 4,5) = zo Soboty pred Osvietením, a 228. začalo (Ef 5, 1 – 8) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Gordiovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 5. začalo (3, 1 – 11) = zo Soboty pred Osvietením, a Lk 74. začalo (14, 1 – 11) = radové čítanie, prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätému Gordiovi.

 

Nedeľa, 4. január 2015:
NEDEĽA PRED OSVIETENÍM. NEDEĽA 30. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Predsviatok Osvietenia. Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov. (Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma.)

5. hlas, 8. utierňové evanjelium.

Utiereň. Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 298. začalo (2 Tim 4, 5 – 8) = z Nedele pred Osvietením, a 258. začalo (Kol 3, 12 – 16) = radové čítanie, prípadne aj 96. začalo od polovice (Rim 8, 8 – 14) = svätým apoštolom.
Evanjelium na liturgii: Mk 1. začalo (1, 1 – 8) = z Nedele pred Osvietením, a Lk 91. začalo (18, 18 – 27) = radové čítanie, prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätým apoštolom.

 

Pondelok, 5. január 2015
Predsviatok Osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prepodobná Synkletika.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Kráľovské hodinky.
Parémie na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Iz 35, 1 – 10.
na 3. hodinke: Iz 1, 16 – 20.
na 6. hodinke: Iz 12, 3 – 6.
na 9. hodinke: Iz 49, 8 – 15.

Apoštol na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: 33. začalo (Sk 13, 25 – 33a),
na 3. hodinke: 42. začalo (Sk 19, 1 – 8),
na 6. hodinke: 91. začalo (Rim 6, 3b – 11),
na 9. hodinke: 302. začalo (Tít 2, 11–14; 3, 4–7).

Evanjelium na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Mt 5. začalo (3, 1 – 11),
na 3. hodinke: Mk 1. začalo (1, 1 – 8),
na 6. hodinke: Mk 2. začalo (1, 9 – 15),
na 9. hodinke: Mt 6. začalo (3, 13 – 17).

Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého.
Parémie: Gn 1, 1 – 13; Ex 14, 15-18. 21-23. 27-29a; Ex 15,22 – 16,1a; Joz 3, 7-8. 15-17; 4 Kr 2, 6 – 14; 4 Kr 5, 9 – 14; Iz 1, 16 – 20; Gn 32, 2b – 11a; Ex 2, 5 – 10; Sdc 6, 36 – 40; 3 Kr 18, 30 – 39; 4 Kr 2, 19 – 22; Iz 49, 8 – 15.

Verše k tropáru po 3. parémii: Ž 66, 2 – 8.
Verše k tropáru po 6. parémii: Ž 92, 1 – 5.

Apoštol na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: 143. začalo (1 Kor 9, 19 – 27).
Evanjelium na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Lk 9. začalo (3, 1 – 18).

Svätenie vody. Parémie na veľkom svätení vody: Iz 35, 1 – 10; Iz 55, 1 – 13; Iz 12, 3 – 6.
Apoštol na veľkom svätení vody: 143. začalo od polovice (1 Kor 10, 1 – 4).
Evanjelium na veľkom svätení vody: Mk 2. začalo (1, 9 – 11).

 

Utorok, 6. január 2015
SVÄTÉ BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA – veľký a prikázaný sviatok.

Utiereň. Evanjelium na utierni: Mk 2. začalo (1, 9 – 11) = zo sviatku Bohozjavenia.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 302. začalo (Tít 2, 11–14; 3, 4–7) = zo sviatku Bohozjavenia.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mt 6. začalo (3, 13 – 17) = zo sviatku Bohozjavenia.

 

Streda, 7. január 2015
Posviatok Osvietenia. Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 42. začalo (Sk 19, 1 – 8) = svätému Jánovi Predchodcovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 3. začalo (1, 29 – 34) = svätému Jánovi Predchodcovi.

 

Štvrtok, 8. január 2015
Štvrtok 31. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Náš prepodobný otec Juraj Chozebita. Naša prepodobná matka Dominika. [Prepodobný Emilián Vyznávač.]

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 51. začalo (Jak 1, 19 – 27) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 45. začalo (10, 17 – 27) = radové čítanie.

 

Piatok, 9. január 2015
Piatok 31. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Svätý mučeník Polyeukt.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 52. začalo (Jak 2, 1 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 46. začalo (10, 23b – 32a) = radové čítanie.

 

Sobota, 10. január 2015
Sobota po Osvietení. Sobota 31. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Náš otec svätý Gregor, nysský biskup. Prepodobný Domicián, meliténsky biskup. (Náš prepodobný otec Marcián, presbyter a ekonóm Veľkej cirkvi.)

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = zo Soboty po Osvietení, a 249. začalo od polovice (Kol 1, 2b – 6) = radové čítanie, prípadne aj 151. začalo (1 Kor 12, 7 – 11) = svätému Gregorovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 7. začalo (4, 1 – 11) = zo Soboty po Osvietení, a Lk 81. začalo (16, 10 – 15) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5 – 8) = svätému Gregorovi.

Večiereň. Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri prepodobnému Teodózovi.

 

 

Nedeľa, 11. január 2015

NEDEĽA PO OSVIETENÍ. NEDEĽA 31. TÝŽDŇA PO PÄĎESIATNICI. Posviatok Osvietenia. Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života – polyelejný sviatok bez bdenia.

6. hlas, 9. utierňové evanjelium.

Utiereň. Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = radové o zmŕtvychvstaní.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 224. začalo od polovice (Ef 4, 7 – 13) = z Nedele po Osvietení, a 280. začalo od polovice (1 Tim 1, 15 – 17) = radové čítanie, a 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = svätému Teodózovi.

Evanjelium na liturgii: Mt 8. začalo (4, 12 – 17) = z Nedele po Osvietení, a Lk 93. začalo (18, 35 – 43) = radové čítanie, a Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Teodózovi.

 

Pondelok, 12. január 2015
Pondelok 32. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Svätá mučenica Tatiana.

Božská liturgia.Apoštol na liturgii: 53. začalo (Jak 2, 14 – 26) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 48. začalo (10, 46b – 52) = radové čítanie.

 

Utorok, 13. január 2015
Utorok 32. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik. Naši prepodobní otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita – presun z nasledujúceho dňa. /Pamiatka odchodu do večnosti svätej apoštolom rovnej Niny, osvietiteľky Gruzínska – presun z nasledujúceho dňa./

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 54. začalo (Jak 3, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = prepodobným zo Sinaja a Raity.
Evanjelium na liturgii: Mk 50. začalo (11, 11 – 23) = radové čítanie, prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = prepodobným zo Sinaja a Raity.

 

Streda, 14. január 2015
Streda 32. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Bohozjavenia.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 55. začalo (Jak 3,11 – 4,6) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 51. začalo (11, 22b – 26) = radové čítanie.

 

Štvrtok, 15. január 2015
Štvrtok 32. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 56. začalo (Jak 4,7 – 5,9) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätým Pavlovi a Jánovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 52. začalo (11, 27 – 33) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätým Pavlovi a Jánovi.

 

Piatok, 16. január 2015
Piatok 32. týždňa po Päťdesiatnici. Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 58. začalo (1 Pt 1, 1 – 2. 10 – 12; 2, 6 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) = svätému Petrovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 53. začalo (12, 1 – 12) = radové čítanie, prípadne aj Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Petrovi.

Večiereň. Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Antonovi Veľkému.

 

Sobota, 17. január 2015
Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký – polyelejný sviatok s bdením.

Utiereň. Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Antonovi Veľkému.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Antonovi Veľkému; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj 273. začalo (1 Sol 5, 14 – 23) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Antonovi Veľkému; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj Lk 84. začalo (17, 3 – 10) = radové čítanie.

 

Nedeľa, 18. január 2015
NEDEĽA 32. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI – O ZACHEJOVI. Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

7. hlas, 10. utierňové evanjelium.

Utiereň. Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14) = radové o zmŕtvychvstaní.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 285. začalo od polovice (1 Tim 4, 9 – 15) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätým Atanázovi a Cyrilovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 94. začalo (19, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätým Atanázovi a Cyrilovi.

 

Pondelok, 19. január 2015
Pondelok 33. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Makarios Egyptský – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 59. začalo (1 Pt 2,21b – 3,9) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Makariovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 54. začalo (12, 13 – 17) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Makariovi.

Večiereň. Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Eutymiovi Veľkému.

 

Utorok, 20. január 2015
Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký – polyelejný sviatok s bdením.

Utiereň. Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Eutymiovi Veľkému.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Eutymiovi Veľkému; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj 60. začalo (1 Pt 3, 10 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Eutymiovi Veľkému; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj Mk 55. začalo (12, 18 – 27) = radové čítanie.

 

Streda, 21. január 2015
Streda 33. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač. Svätý mučeník Neofyt. (Svätí mučeníci Eugen, Kandidus, Valerián a Akvila.)

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 61. začalo (1 Pt 4, 1 – 11) = radové čítanie, prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2a) = svätému Maximovi Vyznávačovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 56. začalo (12, 28 – 37) = radové čítanie, prípadne aj Lk 64. začalo (12, 8 – 12) = svätému Maximovi Vyznávačovi.

 

Štvrtok, 22. január 2015
Štvrtok 33. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 62. začalo (1 Pt 4,12 – 5,5) = radové čítanie, prípadne aj 290. začalo od polovice (2 Tim 1, 3 – 9a) = svätému Timotejovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 57. začalo (12, 38b – 44) = radové čítanie, prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätému Timotejovi.

 

Piatok, 23. január 2015
Piatok 33. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. /Svätý mučeník Agatangel./

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 64. začalo (2 Pt 1, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätému Klementovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 58. začalo (13, 1 – 8) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Klementovi.

 

Sobota, 24. január 2015
Sobota 33. týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Xénia Rímska.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 293. začalo (2 Tim 2, 11 – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 88. začalo (18, 2 – 8a) = radové čítanie.

Večiereň. Parémie na večierni: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Prís 10, 31a. 32a. 11, 2b. 10, 2b. 11, 7a. 19a. 13, 2a. 9a. 15, 2a. 14, 33a. 22, 11ab + Múd 6, 12a. 13. 12b. 14a. 15b. 16ab. 7, 30b. 8, 2c. 2ab. 3b. 4. 7bcde. 8. 21cd. 9, 1-2. 3a. 4. 5a. 10. 11bc. 14; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Gregorovi Teológovi.

 

Nedeľa, 25. január 2015
NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVIzačiatok predpôstneho obdobia. Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup – polyelejný sviatok bez bdenia.

8. hlas, 11. utierňové evanjelium.

Utiereň. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = radové o zmŕtvychvstaní.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 296. začalo (2 Tim 3, 10 – 15) = z Nedele o mýtnikovi a farizejovi, a 151. začalo (1 Kor 12, 7 – 11) = svätému Gregorovi Teológovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 89. začalo (18, 10 – 14) = z Nedele o mýtnikovi a farizejov, a Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Gregorovi Teológovi.

 

Pondelok, 26. január 2015
Pondelok 34. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 66. začalo (2 Pt 1,20 – 2,9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 59. začalo (13, 9 – 13) = radové čítanie.

Večiereň. Parémie na večierni: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Prís 10, 31a. 32a. 11, 2b. 10, 2b. 11, 7a. 19a. 13, 2a. 9a. 15, 2a. 14, 33a. 22, 11ab + Múd 6, 12a. 13. 12b. 14a. 15b. 16ab. 7, 30b. 8, 2c. 2ab. 3b. 4. 7bcde. 8. 21cd. 9, 1-2. 3a. 4. 5a. 10. 11bc. 14; Prís 29, 2a + Múd 4, 1bc. 14a. 6, 11. 17a. 18a. 21b. 22b. 7, 15cd. 16b. 21b. 22a. 26ac. 27d. 29. 10, 9. 10b. 10d. 12acd. 7, 30b. 2, 1a. 10. 11a. 12-15. 16abc. 17. 19-22a. 23a. 15, 1. 16, 13a + Prís 3, 34ba = všetky tri svätému Jánovi Zlatoústemu.

 

Utorok, 27. január 2015
Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Jána Zlatoústeho – polyelejný sviatok bez bdenia. Utorok 34. týždňa po Päťdesiatnici.

Utiereň. Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Jánovi Zlatoústemu.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Jánovi Zlatoústemu, prípadne aj 67. začalo (2 Pt 2, 9 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Jánovi Zlatoústemu, prípadne aj Mk 60. začalo (13, 14 – 23) = radové čítanie.

 

Streda, 28. január 2015
Streda 34. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 68. začalo (2 Pt 3, 1 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Efrémovi Sýrskemu.
Evanjelium na liturgii: Mk 61. začalo (13, 24 – 31) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Efrémovi Sýrskemu.

 

Štvrtok, 29. január 2015
Štvrtok 34. týždňa po Päťdesiatnici. Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 69. začalo (1 Jn 1,8 – 2,6) = radové čítanie, prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = svätému Ignácovi Bohonositeľovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 62. začalo (13,31 – 14,2) = radové čítanie, prípadne aj Mk 41. začalo (9, 33 – 41) = svätému Ignácovi Bohonositeľovi.

Večiereň. Parémie na večierni: Dt 1, 8-11. 15-17a; Dt 10, 14 – 21; Múd 3, 1 – 9 = všetky tri trom svätiteľom.

 

Piatok, 30. január 2015
Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy – polyelejný sviatok s bdením. (Svätý hieromučeník Hippolyt.)

Utiereň. Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = trom svätiteľom.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = trom svätiteľom; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj 70. začalo (1 Jn 2, 7 – 17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = trom svätiteľom; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj Mk 63. začalo (14, 3 – 9) = radové čítanie.

 

Sobota, 31. január 2015
Sobota 34. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 295. začalo (2 Tim 3, 1 – 9) = radové čítanie, prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a) = svätým Kýrovi a Jánovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 103. začalo (20,45b – 21,4) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5-8) = svätým Kýrovi a Jánovi.

 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš

Kategória: Uncategorized