Napísal 24. júna 2017

Deviata eparchiálna púť do Šaštína

V šaštínskej bazilike Sedembolestnej Panny Márie sa v sobotu 24. júna konala Deviata púť bratislavskej eparchie, na ktorej sa zúčastnili pútnici z jednotlivých farností eparchie, ako napr. z Bratislavy, Trnavy, Trenčína, Žiliny, Banskej Bystrice, spolu so svojimi otcami duchovnými.Púť sa konala v deň sviatku Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, ktorý sa vo východnom obrade slávi v sobotu po sviatku Ježiša Krista milujúceho ľudí (slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v latinskom obrade).

Tohto roku prišli do Šaštína niektorí pútnici z bratislavskej farnosti už v predvečer púte spolu s o. Rastislavom Čižikom. Rodiny s deťmi sa v piatok pomodlili večiereň a vypočuli si duchovné slovo. Nasledovali chvíle strávené pri opekačke a detských hrách, medzi ktorými nechýbal futbal.

Sobotná slávnosť sa začala modlitbou starobylého mariánskeho hymnu Akatist, ktorý liturgizoval o. Igor Cingeľ z Trenčína. Archijerejskú svätú liturgiu v cirkevnoslovanskom jazyku, ktorej predsedal bratislavský eparcha vladyka Peter (Rusnák) spoluslúžilo osem kňazov a diakon Andrej Škoviera. Liturgické slávenie v cirkevnoslovanskom jazyku sprevádzal svojím nádherným spevom Katedrálny zbor Kyrillomethodeon pod vedením dirigenta Ladislava Sabolčáka.

Na začiatku liturgie pútnikov privítal v mene miestnej komunity paulínov, ktorí nedávno prevzali správu tohto pútnického miesta, páter Ondrej Kentoš OSPPE.

Vo svoje homílii sa vladyka Peter zamýšľal na tajomstvom kríža a utrpenia v ľudskom živote. Človek od kríža a utrpenia chce utiecť, utekáme do kríža. Ale naopak, práve utrpenie sa môže pre nás stať prostriedkom, ako sa môžeme stretnúť s Bohom, s Božou láskou.

„Ak je kresťan postavený do tohto sveta, aby pracoval na spáse sveta, spolupracoval s Kristovou láskou, s Kristovým dielom vykúpenia, tak jedine v tom zmysle, ak sa láska Kristova rozlieva z jeho srdca. A tu sme takpovediac, v stredobode tohto sviatku. Bohorodičku nazývame na tento sviatok Sostraďaľnaja, Spolutrpiaca, ale mohli by sme to lepšie vyjadriť – Spolumilujúca. To je tá, ktorá nasledovala Ježiša Krista vo všetkom, úplne vo všetkom. A najviac práve v tejto láske, ktorú Kristus prejavil do krajnosti.“

Vladyka vyzval veriacich, aby  si túto lásku, ktorá je darom Svätého Ducha, vyprosovali – aj prostredníctvom Bohorodičky – do svojho srdca. Potom budeme môcť svedčiť a povedať v každej chvíli, aj vtedy, keď sa nám nedarí, že Boh je láska a naše slová budú hodnoverné, budú sa zhodovať so skutočnosťou.

V závere liturgie zaznelo niekoľko násobné Mnohaja ľita, medzi iným aj pre všetkých nositeľov mena Ján, pretože v tento deň sa slávilo aj Narodenie Predchodcu a Krstiteľa Jána. Vladyka Peter následne oznámil, že v tento deň napoludnie bolo zverejnené menovanie vladyku Milana Lacha SJ za apoštolského administrátora parmskej eparchie v USA, spadajúcej pod Pittsburghskú metropoliu. Prítomných vyzval, aby vladyku Milana sprevádzali modlitbami v tejto novej neľahkej službe, ďaleko od domova. Pred odchodom do svojich domovov sa pútnici posilnili spoločným pokrmom v miestnej jedálni.
-sg-

Kategória: Zo života eparchie