Napísal 15. marca 2018

V Bratislave sa modlili Kánon sv. Andreja Krétskeho

V predvečer štvrtku piateho týždňa Štyridsiatnice (14. marca 2018) o 18:30 sa v bratislavskej katedrále Povýšenia svätého Kríža slávila utiereň spolu s Kánonom sv. Andreja Krétskeho s poklonami. Tradícia sláviť tento veľkopôstny kánon sa v bratislavskej katedrále praktizuje už niekoľko rokov.

Bohoslužba sa konala po Liturgii vopred posvätených darov a viedol ju farár o. Rastislav Čižik, kantoroval subdiakon Daniel Černý a trvala takmer tri hodiny. I napriek tomu, že tento kánon je dlhý, na liturgické slávenie – celé alebo aspoň na nejakú jeho časť – sa zišlo viac ako dvadsať nadšencov a milovníkov východnej liturgie, ľudia všetkých vekových kategórii, hojne z radov farskej i vysokoškolskej mládeže, i z radov dospelých. V každom prípade, účastníci modlitby odchádzali duchovne obohatení, vďaka hlbokým myšlienkam, ktoré sa dotýkajú ľudského srdca. Možno konštatovať, že účasť veriacich za tie roky má stúpajúcu tendenciu.
Kánon sa spieva v rámci Utierne s poklonami a obsahuje 250 kajúcich tropárov, pričom po každom z nich sa robí metánia, t.j. veľká poklona (pokľakne sa a hlavou sa dotýka zeme).

Veľký kánon sv. Andreja Krétskeho je asi najkrajšou kajúcou veľkopôstnou modlitbou Gréckokatolíckej cirkvi. Celý kánon má výrazne biblický ráz, prechádza dejiny spásy od Genezis až po Apokalypsu, pričom všetky udalosti týchto dejín vzťahuje konkrétne na modliaceho sa.

Kánon pozýva k hlbšiemu prežívaniu Veľkého pôstu . Význam a cieľ kánona spočíva v tom, že poukazuje na hriech a vedie človeka k pokániu. Kánon má hlboký morálny, asketický a biblický charakter a inšpiruje sa dejinami spásy, pokánia a odpustenia, počnúc od prvého hriechu Adama a Evy.
-sg-

Kategória: Zo života eparchie