Napísal 27. decembra 2017

Vianoce v katedrále: Kristus dáva pravú radosť

Sviatky Narodenia Pána v bratislavskej Katedrále Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža boli tohto roku obzvlášť radostné, a to aj vďaka veľkej účasti rodín a detí na bohoslužbách. Prípravu na vianočnú atmosféru obohatil koncert katedrálneho zboru Kyrillomethodeon, ktorý sa konal v prvý deň predprazdenstva, 20. decembra po večernej sv. liturgii. Chór pod dirigentským vedením L. Sabolčáka zaspieval tradičné „roždestvenské koľadky“ ako napr. „Tajna nam sja javila, Spi Isusko, spi, Nova radosť stala“ a mnohé iné. Podľa liturgického predpisu sa už v piatok, 22. decembra slávili v katedrále kráľovské hodinky, rozdelené z pastoračných dôvodov na dve slávenia. Ráno sa veriaci pomodlili prvú a tretiu hodinku a podvečer šiestu a deviatu. Keďže tento deň bol plne aliturgickým dňom, božská liturgia sa v tento deň neslávila.

V predvečer Narodenia Pána, ktorý tohto roku pripadol na nedeľu, sa okrem nedeľných ranných liturgií slávila poobede Veľká večiereň, ktorej predsedal vladyka Peter. Pre túto večiereň sú typické starozákonné čítania, ktoré hovoria o prisľúbenom Mesiášovi. Po štedrovečernej večeri, ktorú vladyka Peter slávil v kruhu svojich spolupracovníkov a rodiny, vladyka predsedal Veľkému povečeriu s lítiou. Katedrálou sa mohutne ozýval tradičný spev „S nami Boh“, z knihy proroka Izaiáša.

Na sviatok Narodenia Pána slávil vladyka spolu s viacerými kňazmi archijerejskú liturgiu v slovenskom jazyku, ktorú nádherným spevom obohatil katedrálny zbor Chrysostomos, pod vedením M. Škovieru. Liturgii predchádzala jasličková pobožnosť detí, ktorú pripravil bratislavský farár o. Rastislav Čižik na tému, „Prijmime novonarodeného Spasiteľa do svojho srdca“. Zvláštnosťou tohtoročnej jasličkovej bola skutočnosť, že v nej účinkovali aj otcovia spolu so svojimi deťmi. Touto jasličkovou pobožnosťou sa deti farnosti zapojili do koledníckej akcie Dobrá novina, ktorá pomáha chudobných deťom na africkom kontinente, tohto roku konkrétne v Etiópii. Výťažok z myrovania po sv. liturgiách bol určený na podporu tamojších detí. V mene prijímateľov tejto pomoci sa bol 8. decembra 2017 poďakovať biskup adigratskej eparchie Tesfaselassie Medhin Fessuh.

Vo svojej homílii na liturgii vladyka nadviazal na túto jasličkovú a vyjadril veľkú vďačnosť deťom, ktoré svojou milotou, nehou a bezstarostnosťou prinášajú dospelým radosť. V nej sa odzrkadľuje tá pravá radosť, ktorú svet nemôže dať a ktorú nám prisľúbil Ježiš. „A v čom spočíva pravá radosť? – zamyslel sa kazateľ a pokračoval: V tom, keď máme v sebe Krista, jeho život.“ Kristus je tou odpoveďou. On hoci všemohúci, prijal naše telo, stal sa dieťaťom, učil sa ako malé dieťa chodiť, rozprávať, musel byť prebaľovaný. Boh toto všetko podstúpil, aby dal človekovi odpoveď na situáciu, v ktorej sa nachádzaš ty a ja. Keď človek svojím hriechom zničil boží život v sebe, zničil svet, Boh nepovedal – „Nechám vás v tom“. Boh tvorí nové stvorenie a ten kto kráča s Kristom, kráča k novému stvoreniu.

Kristus prichádza na tento svet, aby toto bezbranné dieťa bolo odpoveďou na naše utrpenie, ťažkosti, problémy. Židia hovoria, že bez detí by paschálna večera nemala význam, lebo tam rodičia rozprávajú svojim deťom o tom, čo Pán urobil v ich dejinách a v ich živote. Naše deti zasa, ktoré rodičia privádzajú na bohoslužby, od malička tam nasávajú tú atmosféru. Nech na nás vidia rozžiarené tváre, aby keď uvidia tú radosť v nás, mohli si povedať, tam v cerkvi je to nádherné, je to super… V závere všetkým zaželal, aby naše Vianoce boli uprostred s Kristom, lebo On dáva radosť, ktorú nám nik nemôže vziať.

Za zmienku stojí aj skutočnosť, že v rámci projektu Deti deťom, mohli deti z bratislavskej farnosti priniesť počas vianočných sviatkov do katedrály darček pod stromček. Tieto darčeky budú následne odovzdané chorým deťom v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave.
-sg-

Kategória: Zo života eparchie