Sviatky a pôsty

  by admin

  Máj 2024

  5. 5. Nedeľa o slepom, 5. hlas

  9. 5. Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok
  11. 5. Sv. Cyril a Metod, učitelia Slovanov. Bl. Vasiľ Hopko, prešovský svätiaci biskup
  12. 5. Nedeľa sv. otcov 1. nicejského snemu, 6. hlas


  18. 5. Piata zádušná sobota
  19. 5. NEDEĽA PÄŤDESIATNICE – ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA, 7. hlas
  20. 5. Pondelok Svätého Ducha – odporúčaný sviatok
  26. 5. Nedeľa všetkých svätých, 8. hlas

  27. 5. Začiatok petro-pavlovského pôstu (plne aliturgický deň)

  30. 5. Slávnostná poklona prečistým tajomstvám Tela a Krvi nášho Pána Ježiša Kristaveľký a odporúčaný sviatok

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava