Napísal 12. novembra 2017

Bratislavská eparchia má novokňaza: Andreja Škovieru

Bratislava – V sobotu, 11. novembra v Katedrálnom chráme povýšenia úctyhodného a životodarného kríža v Bratislave rukopoložil bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák diakona Andreja Škovieru na presbytera (kňaza). Stalo sa tak počas slávnostnej archijerejskej liturgie, ktorú spevom sprevádzal katedrálny zbor Chrysostomos.

Samotný obrad sa konal po cherubínskej piesni a začal predstavením kanditáta. Jeho životopis prečítal bratislavský farár o. Rastislav Čižik. Po obrade, ktorým sa svätenec symbolicky zasnúbil s oltárom, na ktorom ako kňaz bude sláviť božskú liturgiu, vyznal vieru a predniesol sľub vernosti eparchovi, pápežovi a ich nástupcom. Podstatou kňazskej vysviacky je už od čias apoštolov vkladanie rúk a konsekračná modlitba. Tú predniesol vladyka Peter nad svätencom, ktorý pritom kľačal pred oltárom. Následne biskup odovzdal novokňazovi jednotlivé časti kňazského rúcha a novokňaz spolu so svätiteľom a ďalšími prítomnými kňazmi spoluslávil svoju prvú liturgiu.

Vo svojej homílii vladyka Peter zdôraznil dve myšlienky, ktorými sa obrátil na svätenca: čakanie a trpezlivosť na zásah Boží do života a druhá vec, byť vyzbrojený mocou zhora. Ježiš totiž učeníkom hovoril: Nie je Vašou vecou poznať časy a chvíle, ktoré určil Otec. Lebo Boh má svoje časy.

Vladyka ďalej poukázal na Ježišove slová: Čakajte, kým nebudete vystrojení mocou zhora. Lebo bez toho nemožno ísť slúžiť, bez toho nemožno ísť evanjelizovať, bez toho nemožno žiť svoj kresťanský život.

„Dnes vkladaním mojich rúk sa uskutoční tento viditeľný akt, počiatočný akt tohto daru, ktorý sme už vlastne dostali v krste a ktorý sa rozmnožuje každou sviatosťou a touto sviatosťou ešte ďalej. Tak ti želáme, Andrej, aby si s touto milosťou spolupracoval, aby Boh mohol dovŕšiť v tebe to dielo, ktoré už začal.“

Novokňazovi zaželal, aby mu Duch Svätý, Duch lásky, daroval obsah jeho kňazského života v plnosti, aby tak ako Ježiš, všade tam kde bude poslaný, prichádzal k ľuďom s láskou.

Primičnú sv. liturgiu bude novokňaz Andrej sláviť v katedrálnom chráme v sobotu, 18. novembra o 10:30 h.

Uvádzame životopis novokňaza:

ThLic. Andrej Škoviera, PhD. sa narodil  v r. 1975 v Bratislave v rodine, ktorá aktívne prežívala svoju vieru v bratislavskej gréckokatolíckej farnosti. Po maturite na Gymnáziu Grösslingova v Bratislave nastúpil na teologické štúdiá na Gréckokatolícku bohosloveckú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Štúdium absolvoval s vyznamenaním, pričom prvé tri roky bol aj na formácii v kňazskom seminári. Po treťom ročníku štúdia absolvoval dvojročnú civilnú vojenskú službu v Ústave pre telesne postihnuté deti a mládež na Mokrohájskej 3 v Bratislave.

Po skončení magisterského štúdia teológie nastúpil ako doktorand do Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, kde v roku 2008 získal doktorát zo slavistiky. V rokoch 2003 až 2006 bol alumnom v Pápežskom ruskom kolégiu (Russicu) v Ríme a študoval na Pápežskom východnom inštitúte (Pontificio Istituto Orientale), kde v roku 2011 získal licenciát z teológie v odbore východné kresťanské štúdiá.

Vo farnosti Bratislava – Staré mesto aktívne pracuje s mladými (pripravuje a vedie stretnutia pre vysokoškolskú a pracujúcu mládež). Na internete spravuje viacero projektov venovaných gréckokatolíckej cirkvi. Od mája tohto roku pracuje na Apoštolskej nunciatúre ako miestny spolupracovník. Je ženatý od roku 2012, s manželkou Teréziou, rodenou Komišákovou, majú syna Cyrila a dcéru Lauru Anastáziu.

14. septembra 2014 prijal v bratislavskom katedrálnom chráme postrihnutie a poddiakonát z rúk vladyku Petra a 27. septembra 2015 bol vysvätený vladykom Petrom na diakona Bratislavskej eparchie v tom istom katedrálnom chráme.

 

 

Kategória: Zo života eparchie