Napísal 25. októbra 2017

Eparchiálna púť do Fatimy

V roku stého výročia fatimských zjavení sa od 17. do 24. októbra 2017 konala púť bratislavskej eparchie do Fatimy. Pútnici na čele s generálny vikárom o. Vladimírom Skybom navštívili okrem Fatimy aj ďalšie pútnické miesta. Prvým z nich bolo La Salette ležiace vo francúzskych Alpách, kde sa r. 1846 zjavila Panna Mária dvom pastierikom.

Druhou zastávkou 55-člennej skupiny pútnikov, v ktorej boli aj viacerí kňazi, boli francúzske Lurdy. Tam sa v roku 1858 zjavovala Panna Mária v Massabielskej jaskyni malému dievčaťu – Bernadette Subiru. Tieto zjavenia boli oficiálne uznané Katolíckou cirkvou r. 1862. V Lurdoch sa pútnici mali možnosť zúčastniť na spoločnej modlitbe posvätného ruženca a na tradičnom sviečkovom sprievode. Občerstvení lurdskou vodou, pokračovali do Španielska, kde navštívili mariánske pútnické miesto Garabandal a známe Santiago de Compostela, kde sa podľa tradície nachádza hrob svätého apoštola Jakuba.

Vyvrcholením púte bola návšteva Fatimy, kde sa v kaplnke zjavení pred sto rokmi zjavila Panna Mária trom deťom – dnes už vyhláseným za svätých – Františkovi a Hyacinte Marto a  Lucii Santos. Vo Fatime mali pútnici možnosť zúčastniť sa na medzinárodnej svätej omši, ako aj na večernej modlitbe posvätného ruženca i sviečkovej procesii.

Duchovný program púte tvorila spoločná modlitba, katechéza, každodenné slávenie božskej liturgie, osobné rozhovory s kňazmi ako aj sviatostná spoveď. Počas púte mohli veriaci spoznať známe pútnické miesta spojené predovšetkým s mariánskymi zjaveniami. Na týchto miestach, obdarených mimoriadnymi milosťami mohli načerpať duchovnú posilu pre svoj život, utvrdiť sa vo viere a rozvíjať mariánsku úctu k Bohorodičke.

-sg-

Kategória: Zo života eparchie