Napísal 15. mája 2018

Odpustová slávnosť v Brezne

„Milujme sa navzájom, aby sme jednomyseľne vyznávali.“

Na siedmu nedeľu po Pasche, ktorá nesie prímenie Nedeľa svätých otcov Prvého ekumenického snemu (13. mája  2018) slávila gréckokatolícka farnosť v Brezne odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku svojho patróna, veľkňaza blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa Hopka a zároveň si pripomenula 15. výročie vzniku farnosti.

Samotnej slávnosti predchádzala veľká večiereň s požehnaním litijných darov, slávená v sobotu podvečer. Nedeľná slávnosť začala Molebenom k blahoslavenému Vasiľovi. Archijerejskej svätej liturgii predsedal vladyka Peter Rusnák bratislavský eparchiálny biskup, spoluslávili o. Peter Sabol – kancelár eparchiálneho úradu, o. Marián Sabol – protopresbyter a farár z Telgártu, o. Ján Krupa – farár z Banskej Bystrice, a miestny duchovný o. Ján Kovaľ. Na odpustovú slávnosť sa zišli aj veriaci z okolitých farností banskobystrického dekanátu.

Vladyka Peter v homílii vychádzal z nedeľného sviatku svätých otcov. Poukázal na Vyznanie viery, ktoré vzišlo ako ovocie koncilu. V prvom rade Boh vyznal lásku človeku z kríža, na ktorom zaznelo: „Otče odpusť im…“ . Boh vyznáva svoju lásku k nám v krste, ktorý je slávený na odpustenie hriechov. Zároveň aj naše Vyznanie viery v Trojjediného Boha má byť predovšetkým vyznaním našej lásky voči Bohu. Tak, ako to zaznieva vo sv. liturgii: “Milujme sa navzájom, aby sme jednomyseľne vyznávali.“

Na záver slávenia Eucharistie nasledovalo myrovanie a mhoholitstvije. V mene farníkov poďakovala vladykovi Petrovi za jeho prítomnosť a ohlásené Božie slovo pani Mária Dologová. Bratislavský eparcha nezabudol v závere pozdraviť aj ženy–matky, a to pri príležitosti Dňa matiek. Slávnosť pokračovala spoločným obedom veriacich. Tak ako každá odpustová slávnosť aj tá tohtoročná bola pre miestnu farnosť časom požehnania a utvrdením sa vo viere a jednote farského spoločenstva.

Text: Ján Kovaľ
Foto: Nadežda Knižková

Kategória: Zo života eparchie