Napísal 26. januára 2018

Bratislavská eparchia si pripomína desiate výročie

Bratislava (26. januára 2018) – Bratislavská gréckokatolícka eparchia si pripomína v utorok 30. januára 2018 desiate výročie svojho vzniku. Eparchiu zriadil v roku 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. bulou Complures saeculorum v rámci nového kánonického usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a za jej prvého eparchu vymenoval Mons. Petra Rusnáka. Sídlom eparchie je hlavné mesto Slovenska – Bratislava.

Prešovská metropolia. Ustanovenie bratislavskej eparchie (30. 1. 2008) súviselo s reorganizáciou štruktúry Gréckokatolíckej cirkvi na Slovenku a vytvorením metropolie sui iuris (cirkevnej provincie svojho práva), pozostávajúcej z troch eparchií (Prešovskej archieparchie, Košickej eparchie a Bratislavskej eparchie) s metropolitným sídlom v Prešove. Hlavou metropolie je prešovský arcibiskup a metropolita, Mons. Ján Babjak SJ. Mons.
Peter Rusnák bol za biskupa konsekrovaný 16. februára 2008 v Prešove (hlavný svätiteľ – kardinál Jozef Tomko); do úradu bol uvedený 9. marca 2008 v Bratislave prešovským arcibiskupom metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ. Biskup Rusnák je členom Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolie na Slovensku ako aj členom Konferencie biskupov Slovenska, v rámci ktorej je predsedom Teologickej komisie, Sociálnej subkomisie, predsedom Rady Iustitia et Pax, ako aj predsedom Rady pre laické a apoštolské hnutia.

Bratislavská eparchia bola vyčlenená z pôvodnej Prešovskej eparchie a zahŕňa územie západného a stredného Slovenska. Eparchia má 15 farností, a to v krajských a okresných mestách. Tieto farnosti v diaspóre boli postupne zriaďované v rámci vtedajšej Prešovskej eparchie od r. 2003, okrem dvoch tradičných historických farností na Horehroní – Šumiac a Telgárt. Najstaršou gréckokatolíckou farnosťou na západnom Slovensku je farnosť Bratislava, ktorá bola zriadená r. 1934 prešovským biskupom Pavlom Gojdičom.

Eparchia v číslach. V Bratislavskej eparchii pôsobí v súčasnosti 22 kňazov, prevažne mladšieho veku. Podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov r. 2011 má Bratislavská eparchia takme 17.000 veriacich (16.841). Eparchia je rozčlenená na štyri protopresbyteráty (dekanáty): Banská Bystrica, Bratislava-Trnava, Nitra-Trenčín a Žilina. Eparchiu tvoria gréckokatolíci v diaspóre, ktorí sa v minulosti prisťahovali z východného Slovenska z dôvodu štúdia, za prácou, rodinou, či z iných dôvodov. Trend migrácie z východného Slovenska trvá naďalej, a to hlavne kvôli väčším pracovným príležitostiam. Patrónmi eparchie sú apoštoli sv. Peter a Pavol. Katedrálou je Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža v Bratislave (na Ondrejskom cintoríne, ul. 29. augusta), v ktorom sa uchovávajú pravé relikvie Kristovho kríža ako aj relikvie sv. Petra a Pavla.
V súčasnosti v eparchii pôsobí 22 kňazov. Pri svojom vzniku mala 16 kňazov a jedného diakona. Biskup Peter Rusnák za uplynulých desať rokov vysvätil pre eparchiu dvoch kňazov a deviatim kandidátom udelil nižšie svätenia (služba kantora, lektora a nositeľa sviece pri bohoslužbe v chráme a zaradenie do duchovného stavu). Zaujímavosťou je, že gréckokatolícky chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky v Žiline má výsadu duchovného puta s Bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme a privilégium úplných odpustkov.

Odpustové slávnosti. Každoročne sa v Bratislavskej eparchii konajú tri odpustové celoeparchiálne slávnosti, a to v Katedrále Povýšenia svätého Kríža v Bratislave (29. júna na sviatok sv. Petra a Pavla, 14. septembra na sviatok Povýšenia svätého Kríža) a v Šaštíne (na sviatok Spolutrpiacej Bohorodičky).

Špecifická pastorácia. Pastorácia v eparchii – nakoľko ide o diaspóru – má svoj špecifický charakter. Prvoradým poslaním Cirkvi je ohlasovať evanjelium – dobrú zvesť Ježiša Krista. To sa uskutočňuje cez katechizáciu a sviatostnú pastoráciu vo farnostiach. Farské spoločenstvá v eparchii sú spravidla počtom malé, ale o to viac vynikajú bratským spolunažívaním a rodinnou atmosférou. Vo viacerých farnostiach sa ujala tradícia organizovať každoročne „Deň farnosti“, ktorý začína bohoslužbou a pokračuje spoločným výletom a obedom. Tiež sa rozvíja spolupráca medzi susediacimi farnosťami z blízkych miest (napr. Bratislava a Trnava, Zvolen a Banská Bystrica, Trenčín a Prievidza, Šumiac a Telgárt), a to zorganizovaním spoločných pútí alebo vzájomnou účasťou veriacich na odpustových slávnostiach. Aktuálnou výzvou je mapovať prítomnosť gréckokatolíkov v diaspóre na strednom a západnom Slovensku, hlavne vo väčších mestách, a to v spolupráci s miestnymi rímskokatolíckymi duchovnými a ak je to možné, zriaďovať nové farnosti. V niektorých väčších rozvíjajúcich sa farnostiach eparchia plánuje výstavbu svojich pastoračných centier s miestami kultu. V súčasnosti je rozostavaný Chrám sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne s pastoračným centrom, ktoré je už dokončené.

Púte. Mons. Peter Rusnák ako predseda Rady pre laické a apoštolské hnutia KBS v minulých rokoch vo februári viedol Púť hnutí a združení k hrobu sv. Cyrila do Ríma. V rámci eparchie sa konali tiež dve eparchiálne púte do Svätej zeme: v januári 2010 a v apríli 2015 a púť do Fatimy v októbri 2017.

Pre deti z farností eparchie sa každoročne organizuje letný eparchiálny tábor (LET), ktorý vedú kňazi, bohoslovci a animátori, a koná sa vždy na inom mieste. Týždňový tábor je zameraný na aktuálne témy z Posolstva Svätého Otca k Svetovému dňu mládeže alebo na biblické témy s cieľom priblížiť deťom Božie slovo v dejinách spásy. Pozornosť sa venuje aj liturgickej formácii a katechéze s cieľom hlbšie spoznať byzantsko-slovanský obrad. Najnovšie sa začal organizovať aj Zimný eparchiálny tábor (ZET), ktorý sa konal už tri krát (Trenčín 2015, Habovka 2016, Selec 2017).

Rehole. V bratislavskej eparchii pôsobia dve ženské a dve mužské rehole. Rehoľné sestry z Rádu sv. Bazila Veľkého (baziliánky), ktoré prišli zo Sečoviec, pôsobia na Eparchiálnom úrade v Bratislave od r. 2009. Vykonávajú rozličné služby: v kancelárii, v kuchyni, v starostlivosti o katedrálu, o bohoslužobné rúcha; podľa potreby vypomáhajú v bratislavskej farnosti pri katechéze detí a kantorovaní.
Rehoľné sestry z Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie (služobnice) začali pôsobiť v eparchii od augusta 2014, a to vo farnosti Trenčín. V septembri r. 2015 otvorili v Trenčíne Cirkevnú materskú školu bl. Tarzície, ktorá je vôbec prvou a jedinou cirkevnou školou v eparchii.

Mužské rehole sú v eparchii zastúpné dvoma kňazmi: o. Maritn Pavúk MSC z rehole Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pôsobí v gréckokatolíckej farnosti sv. Andreja v Nitre; ďalším rehoľným kňazom je jezuita o. Ján Burda SJ, ktorý pôsobí v Bratislave a venuje sa pastorácii gréckokatolíckej mládeže v Univerzitnom pastoračnom centre sv. Jozefa Freinademetza (predtým tiež pôsobil ako správca farnosti v Trnave).
V minulosti pôsobili v eparchii aj ďalší gréckokatolícki kňazi zo Spoločnosti Ježišovej (jezuiti) byzantského obradu: súčasný apoštolský administrátor eparchie Parma v USA vladyka Milan Lach SJ počas pôsobenia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity vypomáhal ako kňaz v bratislavskej farnosti. Okrem toho v eparchii vypomáhajú aj ďalší rehoľníci, pôvodom gréckokatolíci, ktorí v rámci svojich reholí vykonávali alebo vykonávajú v Bratislave, či na v iných mestách (napr. Žilina), určité služby v Cirkvi, napr. redemptoristi, či saleziáni.

Vedecké konferencie. Bratislavská eparchia sa každoročne zapája do podujatí, ktoré na miestnej alebo celoslovenskej úrovni organizuje Katolícka cirkev na Slovensku. Eparchia tiež v minulosti zorganizovala dve interdisciplinárne vedecké konferencie v spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied a inými akademickými inštitúciami. V roku 2013 (Rok sv. Cyrila a Metoda) to bola konferencia pod názvom „Kultúrna identita gréckokatolíkov vo svetle cyrilo-metodského dedičstva“; v roku 2014 (Rok Sedembolestnej Panny Márie) zasa mariologická konferencia na tému „Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska.

Na mnohaja i blahaja ľita!

Foto: Piate výročie eparchie (2013)

Spracoval: Stanislav Gábor

 

Kategória: Zo života Cirkvi