zo života eparchie

Syropôstny týždeň

Syropôstny týždeň

Týždeň pred Syropôstnou nedeľou (Nedeľou odpustenia) 20. – 26. február 2017 Joel 2, 12-14: Teraz však – hovorí Pán – obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom, roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže […]

Napísal 20. februára 2017
Kňazi a zasvätení bratislavskej eparchie sa stretli na spoločnom dni

Kňazi a zasvätení bratislavskej eparchie sa stretli na spoločnom dni

Pri príležitosti Dňa zasväteného života sa v Bratislave na Eparchiálnom úrade konalo v stredu, 1. februára 2017 celodenné stretnutie kňazov a zasvätených. Program začal liturgickou modlitbou tretej hodinky, ktorú viedol vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. Následne vladyka privítal všetkých zúčastnených – eparchiálnych i rehoľných kňazov, rehoľných bratov (jezuitov), ako aj rehoľné sestry pôsobiace v eparchii (baziliánky i služobnice). Eparcha ďalej uviedol, […]

Napísal 1. februára 2017
Bratislavská eparchia si pripomína deviate výročie svojho vzniku

Bratislavská eparchia si pripomína deviate výročie svojho vzniku

Bratislava (30. januára) – Bratislavská gréckokatolícka eparchia si pripomína v pondelok 30. januára 2017 deviate výročie svojho vzniku. Eparchiu zriadil v roku 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. bulou Complures saeculorum v rámci nového kánonického usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a za jej prvého eparchu vymenoval Mons. Petra Rusnáka. Sídlom eparchie je hlavné mesto Slovenska – […]

Napísal 30. januára 2017
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (18. – 25. januára 2017)

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (18. – 25. januára 2017)

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa v roku 2017 sústredí na 500. výročie reformácie, pričom jeho motto znie „Zmierenie – ženie nás Kristova láska“ (porov. 2 Kor 5,14). Na príprave materiálov spolupracovala skupina kresťanských cirkví v Nemecku. V teologicko-pastoračnom úvode k materiálu, ktorý je pomôckou pre zorganizovanie spoločnej ekumenickej modlitby sa píše, že „to bola […]

Napísal 16. januára 2017

zo života cirkvi

Syropôstna nedeľa (Nedeľa odpustenia)

Syropôstna nedeľa (Nedeľa odpustenia)

V tento deň stojíme na prahu veľkopôstneho obdobia. V sobotu pred Syropôstnou nedeľou si Cirkev pripomína svätých, mníchov, pustovníkov, mučeníkov, mužov a ženy, ktorí sa posväcovali pôstom. Pri bohoslužbách sa čítajú ich mená. Prosíme ich o pomoc a príhovor, aby sa podľa ich príkladu aj pre nás stal pôst posväcujúcim prostriedkom. Veľký pôst je príležitosťou oslobodiť sa od otroctva hriech, […]

Napísal 20. februára 2017
STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA Krátke dejiny Sviatok Stretnutia Pána má svoj pôvod v udalosti z Ježišovho života, ktorú opisuje evanjelista Lukáš (Lk 2, 22-40). Mojžišov zákon predpisoval, že každá žena po narodení chlapca nesmela 40 dní vojsť do chrámu, lebo v tomto čase sa považovala za nečistú (porov. Lv 12, 1-4). […]

Napísal 2. februára 2017
30. január – Sviatok Troch svätiteľov

30. január – Sviatok Troch svätiteľov

Sv. Bazila Veľkého, sv. Gregora Teológa a sv. Jána Zlatoústeho Krátke dejiny sviatku Sviatok Troch svätiteľov patrí medzi najnovšie sviatky východnej Cirkvi byzantského obradu. Podnetom pre zavedenie tohto sviatku bol veľký spor v druhej polovici 11. stor. o to, ktorý z týchto troch svätých hierarchov je významnejší pre Cirkev a je pred Bohom najväčší. Jedni […]

Napísal 30. januára 2017
Kalendár svetových a národných dní Katolíckej cirkvi na rok 2017

Kalendár svetových a národných dní Katolíckej cirkvi na rok 2017

Svetové dni sú uvedené boltom; národné dni sú kurzívou. Január 1. január: 50. svetový deň pokoja 6. január: Svetový deň misijného diela detí 15. január: 103. svetový deň migrantov a utečencov 18. – 25. január: Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 29. január: 8. deň Katolíckej univerzity v Ružomberku 29. január: 64. svetový deň malomocných Február […]

Napísal 16. januára 2017